A. ALGEMENE VOORWAARDEN Printer Company BV

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Printer Company bv, goederen en/of diensten van welke aard ook aan de wederpartij levert, alsmede op de uitvoering van dergelijke overeenkomsten, ook indien de betreffende goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

1.2 Afwijkend van respectievelijk in aanvulling op deze algemene voorwaarden, gelden de voorwaarden die in de aanbieding zijn opgenomen. Andere voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk tussen Printer Company bv en de wederpartij zijn overeengekomen.

1,3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Printer Company bv en de wederpartij in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2 Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Printer Company bv , in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, en slechts geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Tenzij Printer Company bv en de wederpartij anders overeenkomen, komt een overeenkomst uitsluitend tot stand nadat Printer Company bv de bestelling van de wederpartij heeft geaccepteerd door middel van een schriftelijke bevestiging (met als bepalende datum de dag van verzending).

2.3 Printer Company bv behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3 Prijzen en betaling

3.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van Printer Company bv exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen en administratieve kosten, luiden in de overeengekomen valuta op basis van tussen Printer Company bv en de wederpartij overeengekomen leveringsvoorwaarden en kunnen door Printer Company bv te allen tijde worden omgezet in iedere door haar gewenste valuta.

3.2 Printer Company bv is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij te wijzigen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste één maand na de datum van deze kennisgeving ligt. Tevens is Printer Company bv gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij te wijzigen voor prestaties die zullen worden geleverd, indien tussen het tijdstip van de aanbieding en het tijdstip waarop wordt geleverd, de koers van de overeengekomen valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar wijzigt en de inkooptarieven voor Printer Company bv toenemen.

3.3 Alle facturen dienen door de wederpartij te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een gestelde betalingstermijn dient de wederpartij de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen.

3.4 Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn door Printer Company bv zijn ontvangen, zal de wederpartij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente plus een opslag van 4% verschuldigd zijn. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de wederpartij naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag. Indien de wederpartij niet instemt met de factuur, is zij gedurende een periode van 5 dagen na factuurdatum gerechtigd om haar bezwaren tegen die factuur schriftelijk bij Printer Company bv in te dienen, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. Na die 5 dagen worden bezwaren tegen de factuur niet meer in behandeling genomen.

3.5 Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder de mogelijkheid van verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, in verband waarmee de wederpartij haar betalingsverplichting niet zal blokkeren door middel van beslag onder zichzelf of op andere wijze.

    1. Indien er naar het oordeel van Printer Company bv aanleiding toe is, heeft zij het recht, alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. Tot die tijd is Printer Company bv gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

4 Eigendomsvoorbehoud en (andere) zekerheden

4.1 De eigendom van alle door Printer Company bv aan de wederpartij te leveren en geleverde goederen gaat pas op de wederpartij over op het moment dat deze aan al zijn verplichtingen jegens Printer Company bv ter zake de betreffende, de vorige en volgende leveringen ter zake door Printer Company bv verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Printer Company bv op de wederpartij wegens tekort schieten door de wederpartij in de nakoming van haar verbintenissen jegens Printer Company bv heeft voldaan. Een en ander onder het voorbehoud van een stil pandrecht tot zekerheid van de op het tijdstip van voldoening nog bestaande vorderingen of vorderingen die in de toekomst rechtstreeks zullen worden verkregen uit de op dat moment bestaande rechtsverhoudingen. De wederpartij is gehouden om ter zake door Printer Company bv opgestelde onderhandse dan wel authentieke akte te ondertekenen en aan registratie daarvan mee te werken. op moment van aflevering zal de wederpartij de goederen als eigendom van Printer Company bv waarmerken.

4.2 De wederpartij is verplicht om Printer Company bv onmiddellijk mededeling te doen van afspraken met of pogingen van derden om de goederen, die de eigendom van Printer Company bv zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De wederpartij is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendoms of vorderingsrechten van Printer Company bv te beschermen.

4.3 Bij nietnakoming door de wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het hiervoor bepaalde, is Printer Company bv gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de goederen die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins nog eigendom van Printer Company bv zijn, terug te nemen. De wederpartij is gehouden om Printer Company bv de plaats aan te wijzen waar de goederen zich bevinden en verleent Printer Company bv reeds nu voorals dan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen, waaraan de wederpartij geen voorwaarden zal stellen noch haar toestemming op welke grond dan ook zal onthouden.

4.4 Indien en zolang Printer Company bv nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde goederen, zal de wederpartij Printer Company bv onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of er anderszins door derden aanspraak op wordt gemaakt. Bovendien zal de wederpartij Printer Company bvop diens eerste verzoek mededelen waar de goederen zich bevinden.

4.5 De door Printer Company bv geleverde goederen kunnen. door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, onder voorbehoud van het eigendom als bedoeld in artikel 4.1 doch mogen niet strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

4.6 Tot zekerheid voor correcte betaling van haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Printer Company bv een bezitloos pandrecht door het ontstaan van de vordering op al die goederen waarin de door Printer Company bv geleverde goederen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door de wederpartij ondertekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van Printer Company bv gelden als onderhandse akte.

4.7 Rechten worden aan de wederpartij slechts verleend c.q. overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5 Vertrouwelijke informatie

De wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die   zij van Printer Company bv mocht vernemen en zal deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan in verband met de aanbieding of overeenkomst.

6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De wederpartij zal Printer Company bv steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

6.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor gebruik en toepassing als goed huisvader van de apparatuur, programmatuur en andere materialen van Printer Company bv. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. De wederpartij zal zich in dat verband adequaat verzekeren.

6.3 Indien is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.4 Ingeval medewerkers van Printer Company bv op de locatie van de wederpartij werkzaamheden verrichten, zal de wederpartij kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen.

7 Levering, verpakking. risico, retourzendingen en termijnen

Levering

7.1 Printer Company bv is, al dan niet op verzoek van de wederpartij, gerechtigd om in gedeelten te leveren, waarvoor Printer Company bv de wederpartij afzonderlijk kan factureren.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco aan huis/bedrijf van de wederpartij. De overeengekomen leveringswijze dient te worden uitgelegd conform de Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel zoals die gelden ten tijde van de levering.

7.3 Indien de wederpartij de goederen van een overeenkomst later dan het overeengekomen tijdstip geleverd wenst te krijgen, stelt zij Printer Company bv tijdig en schriftelijk daarvan op de hoogte. Alsdan is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van 1 % per maand over de waarde van de alsdan later te leveren goederen. Een gedeelte van een maand wordt gezien als een gehele maand.

7.4 De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele uiterlijke tekortkomingen of beschadigingen te controleren. Eventuele uiterlijke tekortkomingen of beschadigingen dient de wederpartij onmiddellijk, onder bijvoeging van de afleveringsbon, factuur en vervoersdocumenten, schriftelijk aan Printer Company bv mede te delen, met in dat schriftelijke bericht een gedetailleerde beschrijving van de betreffende goederen en tekortkomingen of beschadigingen daaraan. Bij gebreke van die onmiddellijke schriftelijke mededeling, welke uiterlijk binnen 6 werkdagen na aflevering bij de wederpartij, Printer Company bv dient te hebben bereikt, wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. De wederpartij heeft geen mogelijkheid tot bezwaar in verband met de geleverde goederen.

Verpakking

7.5 De af te leveren goederen zullen voor de levering volgens de gebruikelijk bij Printer Company bv geldende maatstaven door Printer Company bv worden verpakt. In geval de wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

7.6 Printer Company bv is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Deze vergoeding zal worden verrekend c.q. gecrediteerd na retournering in onbeschadigde staat.

7.7 De wederpartij zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Printer Company bv geleverde programmatuur handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De wederpartij vrijwaart Printer Company bv voor aanspraken van derden wegens niet naleving van dergelijke voorschriften.

Risico, retourzendingen

7.8 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd ten behoeve van de wederpartij of van een door haar gebruikte hulppersoon. Indien en voor zover de wederpartij de goederen zelf vervoert c.q. laat vervoeren, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van een overeenkomst zijn, over op het moment van het ter beschikking stellen van die goederen.

7.9 Indien de goederen na de overeengekomen levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking van de wederpartij opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

7.10 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Printer Company bv niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren.

7.11 In ontvangstneming van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Printer Company bv van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden goederen blijft berusten bij de wederpartij totdat de tegenwaarde door Printer Company bv is gecrediteerd.

7.12Printer Company bv behoudt zich het recht voor om de eventueel uit retourzendingen   voortvloeiende kosten creditering te verrichten.

Termijnen

7.13 Alle door Printer Company bv genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan Printer Company bv bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele ovérschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Printer Company bv niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Printer Company bv en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8 Installatie

8.1 Printer Company bv zal te leveren goederen slechts installeren indien en voor zover een en ander schriftelijk is overeengekomen en wel conform de schriftelijk vastgelegde specificaties en in ieder geval onder de hierna in dit artikel 8 vermelde voorwaarden.

8.2 In alle gevallen zal de wederpartij vóór de aflevering van de goederen een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals telecommunicatiefaciliteiten ter beschikking stellen, en zal voor de uitvoering van voor de installatie noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Printer Company bv.

8.3 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Printer Company bv uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Tot acceptatie is het de wederpartij, behoudens schriftelijke toestemming van Printer Company bv, niet toegestaan de goederen voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

8.4 De goederen zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden of, indien een door Printer Company bv uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode ongeacht of de acceptatietest binnen de termijn al dan niet is aangevangen en voltooid, dan wel

c) indien Printer Company bv vóór het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die aan acceptatie niet in de weg staan.

In afwijking van het voorgaande zullen de goederen, indien de wederpartij daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

8.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de goederen fouten bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij Printer Company bv hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de goederen zodanig zijn aangepast dat die belemmering is opgeheven. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Printer Company bv schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De wederpartij is gehouden van fouten onverwijld schriftelijk melding aan Printer Company bv te maken.

8.6 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de goederen fouten bevatten, zal de wederpartij Printer Company bv uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Printer Company bv zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Printer Company bvgerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de goederen aan te brengen.

8,7 Acceptatie van goederen mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de goederen redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Printer Company bv om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van deze algemene voorwaarden, indien toepasselijk, te herstellen.

9 Levering in fasen of onderdelen

9.1 Indien is overeengekomen dat de leveringen in fasen zullen plaatsvinden, is Printer Company bv gerechtigd de aanvang van de leveringen die tot een volgende fase of onderdeel behoren, uit te stellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase of onderdeel schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen in zake de voorafgaande fase of onderdeel heeft voldaan.

9.2 Indien de goederen in fasen of onderdelen wordt afgeleverd en getest laat de nietacceptatie van een bepaalde fase of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase of een ander onderdeel onverlet.

10 Onderhoud

10.1 Onderhoud in verband met geleverde goederen worden door Printer Company bv slechts verleend indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Printer Company bv en de wederpartij is overeengekomen onder nader tussen partijen overeen te komen voorwaarden.

10.2 Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de tussen, partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

11 Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens een overeenkomst geleverde goederen en diensten, waaronder mede begrepen ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen zoals demo’s, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Printer Company bv of diens licentiegevers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de nietexclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal de geleverde goederen of diensten of enig gedeelte daarvan niet wijzigen, openbaar maken of verveelvoudigen.

11.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Printer Company bv is de wederpartij niet gerechtigd de geleverde goederen of diensten op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen of de aan hem verleende rechten of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beschikking te stellen, over te dragen of in licentie te geven.

11.3 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de geleverde goederen, apparatuur, programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.

11.4 De intellectuele eigendomsrechten ter zake van eventuele verbeteringen ten aanzien van de programmatuur, apparatuur en materialen berusten bij Printer Company bv.

11.5 Indien en voor zover tussen partijen verschil van mening zal bestaan over de eigendom ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten ter zake van programmatuur, apparatuur of materialen, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij Printer Company bv berust tot op tegenbewijs te leveren door de wederpartij.

11.6 De wederpartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Printer Company bv van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de wederpartij zal Printer Company bv vrijwaren tegen alle aanspraken door derden als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten van de door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken

11.7 De wederpartij accepteert dat Printer Company bv de naam en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten van de wederpartij voor commerciële doeleinden mag gebruiken.

12 Aansprakelijkheid voor schade/Vrijwaring

12.1 Printer Company bv aanvaardt (wettelijke) verplichtingen tot schade-             

vergoeding voor zover dat uit artikel 12 blijkt.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Printer Company bv is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de voor het geleverde goed bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een overeenkomst tot het verrichten van diensten is, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen per jaar (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan Euro 10.000 (tienduizend). Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële beschadiging van goederen die een direct gevolg is van de tekortkoming c.q. onrechtmatige daad van Printer Company bv.

12.3 Aansprakelijkheid van Printer Company bv voor schade anders dan directe schade in de zin van artikel 12 (indirecte schade), daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Printer Company bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan of veroorzaakt door het onoordeelkundig, onzorgvuldig of verkeerd gebruik door de wederpartij of door derden die op verzoek van de wederpartij zijn ingeschakeld, of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft of voor schade ontstaan veroorzaakt door externe oorzaken, in welke vorm dan ook.

12.5 De aansprakelijkheid van Printer Company bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Printer Company bv onverwijld, doch uiterlijk een week na die tekortkoming, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Printer Company bv ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Printer Company bv in staat is adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Printer Company bv meldt.

12.7 De wederpartij vrijwaart Printer Company bv voor aanspraken van derden, medewerkers van Printer Company bv daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie.

12.8 De wederpartij vrijwaart Printer Company bv voor aanspraken van derden, medewerkers van Printer Company bv daaronder begrepen, wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Printer Company bv geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade geheel is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.9 Printer Company bv geeft geen garanties aan de wederpartij of anderen, tenzij uitdrukkelijk met de wederpartij of die anderen overeengekomen.

13 Toeleveranciers

13.1 Printer Company bv is gerechtigd om, indien noodzakelijk voor de levering, goederen van derden te leveren. Alsdan gelden ten aanzien van die goederen, de voorwaarden van die derden (inclusief de algemene voorwaarden, de productbeschrijvingen en de eindgebruikers gebruiksvoorwaarden van die derden), en in aanvulling daarop deze algemene voorwaarden. De wederpartij aanvaardt de voorwaarden van die derden. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van die derden, prevaleren de voorwaarden van die derden. De voorwaarden van die derden liggen voor de wederpartij ter inzage bij Printer Company bv en Printer Company bv zal deze aan de wederpartij op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Printer Company bv om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

13.2 De aansprakelijkheid en garantie(s) van Printer Company bv met betrekking tot de goederen afkomstig van derden, waaronder mede wordt verstaan toeleveranciers van Printer Company bv, zullen in geen geval verder reiken dan de door de betreffende derde gehanteerde garantie en aansprakelijkheid dienaangaande.

13.3 Met betrekking tot de door de toeleveranciers van Printer Company bv ter beschikking gestelde goederen, zal Printer Company bv, gedurende de garantieperiode van een toeleverancier, naar beste vermogen eventuele materiaal en fabricagefouten in die goederen, alsmede in onderdelen die door Printer Company bv in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Printer Company bv zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Printer Company bv. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien de wederpartij zonder toestemming van Printer Company bv wijzigingen in de goederen of in de onderdelen die door Printer Company bv in het kader van de garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen.

13.4 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van de garantie(s) zullen door Printer Company bv in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

14 Digitaal

14.1 Een emailbericht of een elektronisch bericht via extranetsystemen van Printer Company bv zullen in het kader van deze algemene voorwaarden in alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring.

14.2 Bij een geschil over het wel of niet door Printer Company bv ontvangen of verzonden zijn van de in artikel 14 bedoelde berichten, zullen de Logfilegegevens van Printer Company bv dwingend bewijs opleveren.

14.3 Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

15 Telecommunicatie

15.1 Indien gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is de wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Printer Company bv is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

15.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Printer Company bv de wederpartij toegangsof identificatiecodes toewijzen. De wederpartij zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

15.3 Indien Printer Company bv zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal zij, indien zich bij het transport van data verminking van de data of vertraging van de verzending voordoet, voor de daaruit voortvloeiende schade, slechts aansprakelijk zijn voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecom operator.

16 Toegangscodes

16.1 Indien en voor zover in verband met een aanbieding van of overeenkomst met Printer Company bv toegangscodes worden gebruikt (waaronder onder meer toegangscodes in de vorm van biometrische en publieke sleutels, digitale certificaten en software en hardware tokens worden begrepen), geldt het navolgende.

16.2 Ten aanzien van toegangscodes zal de wederpartij als een goed huisvader optreden en alle adequate maatregelen treffen teneinde te voorkomen dat deze toegangscodes op welke wijze dan ook worden misbruikt dan wel op andere wijze ten nadele van Printer Company bv worden gebruikt. De wederpartij zal deze toegangscodes geheim houden en zal daartoe alle noodzakelijke maatregelen treffen. indien en voor zover van toepassing, is de wederpartij gehouden een niet voor de hand liggende toegangscode te creëren, dat bestaat uit zowel letters als cijfers. In geval van diefstal, verlies of een ontstaan van een vermoeden van misbruik door derden (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de werknemers van de wederpartij of andere die door hen zijn ingeschakeld) van de toegangscode, is de wederpartij verplicht zulks onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 12 uur na dit voorval te melden bij Printer Company bv en aangifte daarvan te doen bij de politie.

16.3 De wederpartij en Printer Company bv zullen overeenkomen welke werknemers van de wederpartij middels toegangscodes een inzagerecht en/of een recht hebben tot het doen van online bestellingen en/of toegang hebben tot Printer Company bv eigendommen en systemen.

  1. Privacy en Beveiliging   
  1. De wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de in het kader van de ICTdiensten te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties/Wet bescherming persoonsgegevens en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De wederpartij zal Printer Company bv alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Printer Company bv zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

18   Export

Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door de wederpartij zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De wederpartij zal Printer Company bv vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de wederpartij toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

19   Overdracht van rechten en verplichtingen

De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen van een tussen Printer Company bv en de wederpartij gesloten overeenkomst over te dragen aan met haar gelieerde vennootschappen of andere derden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Printer Company bv.

20   Beëindiging

20.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

20.2 Indien een overeenkomst welke,naar zijn aard niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

20.3 In geval van al dan niet voorlopige surséance van betaling, wanprestatie van de wederpartij, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie of einde van de onderneming van de wederpartij of beslag wordt gelegd op door Printer Company bv geleverde goederen (inclusief doch niet beperkt tot Objecten als bedoeld in onderdeel F) respectievelijk beslag wordt gelegd op goederen, gelden en/of tegoeden van de wederpartij, is Printer Company bv gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. De wederpartij zal alle medewerking verlenen teneinde het teruggevorderde onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan Printer Company bv te retourneren. Annulering en terugname van het geleverde laat het recht van Printer Company bv op vergoeding voor verlies of schade onverlet. in deze gevallen zal elke vordering van Printer Company bv op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. Printer Company bv zal in verband met beëindiging op grond van het hiervoor vermelde, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

21   Antiovername

21.1 Het is de wederpartij verboden om tijdens de looptijd van een overeenkomst met Printer Company bv en twee jaren na het beëindigen van een overeenkomst met Printer Company bv personeelsleden van Printer Company bv of daaraan gelieerde vennootschappen een functie aan te bieden, in dienst te nemen, al dan niet op tijdelijke of freelance basis, of indirect via derden, of anderszins te bewegen het dienstverband met Printer Company bv of daaraan gelieerde vennootschappen te beëindigen.

21.2 Bij overtreding van één of meer van de bepalingen van artikel 21, verbeurt de wederpartij aan Printer Company bv een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan Printer Company bv van Euro 10.000 (tienduizend euro) voor iedere dag, een dagdeel als een dag gerekend, dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade.

22   Toepasselijk rechten geschillen

22.1 Op alle aanbiedingen van Printer Company bv en op alle overeenkomsten tussen Printer Company bv en de wederpartij, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

22.2 Alle geschillen welke tussen Printer Company bv en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Printer Company bv met de wederpartij gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, dan wet naar aanleiding van deze voorwaarden en de uitleg of uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen het Arrondissement Amsterdam, behoudens cassatie, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen. Printer Company bv is gerechtigd om naar eigen oordeel te besluiten om af te zien van procederen conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag.

B. DIENSTEN

Naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (A) uit deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing indien Printer Company bv diensten (zoals ICTdiensten, maar ook andere vormen van diensten) verleent en wordt casu quo onder de term ‘goederen’ tevens ‘ diensten’ begrepen. Indien en voor zover Printer Company bv ICTdiensten verleent, wordt daaronder in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door Printer Company bv beheerde programmatuur en apparatuur. In geval van strijdigheid tussen de bijzondere bepalingen in dit hoofdstuk “Diensten” enerzijds en de Algemene Bepalingen (A), hebben de bepalingen in dit hoofdstuk voorrang.

23 Duur

23.1 Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt een overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Het recht van tussentijdse opzegging van een overeenkomst door de wederpartij is uitgesloten.

23.2 Behoudens voor zover Printer Company bv en de wederpartij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt de duur van een overeenkomst voor zover die betrekking heeft op het periodieke of anderszins regelmatig verlenen van diensten, telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de wederpartij of Printer Company bv een overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

24 Eigendom

24.1 Alle door Printer Company bv bij de diensten te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele eigendom van Printer Company bv, ook indien de wederpartij een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Printer Company bv. Printer Company bv is gerechtigd om bedoelde apparatuur, programmatuur en andere materialen (in goede staat) op ieder door haar gewenst moment te vorderen c.q. weg te halen zonder dat de wederpartij daaraan nadere voorwaarden zal (kunnen) stellen.

24.2 Printer Company bv kan de in verband met de te verrichten c.q. verrichte diensten, van de wederpartij ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat de wederpartij alle aan Printer Company bv verschuldigde bedragen betaald heeft.

24.3 Behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, zal de wederpartij nalaten om op welke wijze dan ook enige handeling te verrichten welke er toe leidt c.q. zou kunnen leiden dat respectievelijk adequate maatregelen nemen om te voorkomen dat, de door Printer Company bv bij de diensten gebruikte apparatuur en materialen dusdanig worden verbonden met voorwerpen van de wederpartij of derden waardoor de door Printer Company bv gebruikte apparatuur en materialen hun zelfstandigheid verliezen c.q. zouden kunnen verliezen.

24.4 Het risico van diefstal, beschadiging of andere wijze van teloorgang van door Printer Company bv gebruikte apparatuur, programmatuur of andere materialen, berust tot het moment van teruggave aan Printer Company bv, bij de wederpartij.

25 Wijzigingen

25.1 Printer Company bv kan wijzigingen in de aard, inhoud of omvang van de diensten aanbrengen. indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal Printer Company bv de wederpartij hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de wederpartij. In zodanig geval kan de wederpartij een overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum twee maanden dan nadat de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Printer Company bv de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

25.2 Printer Company bv zal zich in alle redelijkheid en naar beste kunnen ervoor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de diensten gebruikte apparatuur, programmatuur, systemen en andere materialen voor zover mogelijk worden aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Op schriftelijk verzoek zal Printer Company bvtegen de bij hem gebruikelijke tarieven de wederpartij adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor de wederpartij.

26 Aanwijzigingen/vervanging persoon

26.1 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Printer Company bv gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de wederpartij op te volgen. Printer Company bv is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud, doel of strekking van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 28.

26.2 Indien een overeenkomst tot verlening van de diensten is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Printer Company bv redelijkerwijs steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

27 Diensten van derden

Printer Company bv is gerechtigd om, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, derden diensten ten behoeve van de wederpartij te laten verrichten. Alsdan gelden ten aanzien van die diensten, de voorwaarden van die derden (inclusief de algemene voorwaarden, de productbeschrijvingen en de eindgebruikers gebruiksvoorwaarden van die derden) en in aanvulling daarop deze algemene voorwaarden. De wederpartij aanvaardt de voorwaarden van die derden. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van die derden, prevaleren de voorwaarden van die derden. De voorwaarden van die derden liggen voor de wederpartij ter inzage bij Printer Company bv en Printer Company bv zal deze aan de wederpartij op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Printer Company bv om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

28 Facturering en tarieven

28.1 De wederpartij zal de in verband met de diensten door Printer Company bv voor te leggen werkbonnen controleren en voor akkoord tekenen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering plaats op basis van gewerkte dagen (waarbij een deel van een dag geldt als een gehele dag), waarbij een dag een werkdag is met 8 werkbare uren.

28.2 Voor de diensten gelden de tussen partijen overeengekomen tarieven, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, voor normale werktijden, van maandag t/m vrijdag gedurende maximaal 8 uur per dag, tussen 8.30 en 17.30 uur. Voor zover tussen partijen niet anders is overeengekomen, geldt voor werkzaamheden buiten deze normale werktijden, een opslagpercentage van 50% voor overuren op weekdagen tot 19.30 uur. Voor werkzaamheden op andere uren en op zaterdag bedraagt het opslagpercentage 100%, voor werkzaamheden feestdagen bedraagt deze 150%. Op zondag wordt in geen enkel geval gewerkt.

28.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven voor de diensten exclusief reis en verblijfkosten.

28.4 Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst de aard of inhoud van de werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht, worden gewijzigd, is Printer Company bv gerechtigd aanvullende voorwaarden en nieuwe uur en dagtarieven vast te stellen, ter aanvulling van een overeenkomst.

29 Garantie

29.1 Printer Company bv zal zich naar beste kunnen inspannen om de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

29.2 De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Printer Company bv ter uitvoering van de diensten ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Printer Company bv verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Printer Company bv.

29.3 Indien Printer Company bv ich verbindt tot het verlenen van diensten op basis van uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, garandeert Printer Company bv tevens dat eventuele gebreken zullen worden hersteld, mits deze gebreken binnen de garantietermijn door de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd aan Printer Company bv aantoont dat en in hoeverre de diensten niet (volledig) voldoen aan de overeengekomen specificaties. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, geldt in alle gevallen een garantietermijn van drie maanden na de feitelijke ter beschikking stelling.

29.4 Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

29.5 De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Printer Company bv wijzigingen in de resultaten van diensten aanbrengt of doet aanbrengen.

29.6 De wederpartij vrijwaart Printer Company bv voor alle aanspraken van derden in verband met de diensten die jegens Printer Company bv mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties/Wet bescherming persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

30     Wijzigingen meerwerk

30.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal ImPulce in verband met de diensten in geen geval geacht kunnen worden zich tot een andere of verdergaande prestatie te hebben verbonden dan vermeld in een overeenkomst tussen ImPulce en de wederpartij. Eventuele door ImPulce mondeling of schriftelijke verstrekte adviezen of geuite opinies zullen geen uitbreidingen van haar verplichtingen meebrengen.

30.2 Indien ImPulce op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud, doel of strekking van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan ImPulce worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ImPulce. ImPulce is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

30.3 De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van artikel 30 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de diensten, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en ImPulce, kunnen worden beïnvloed.

30.4 Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal ImPulce de wederpartij tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

.

C. TRAINING

Naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (A) van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het

hoofdstuk “Diensten” (B), zijn de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing indien Printer Company bv in opdracht van de wederpartij trainingen verzorgt en wordt casu quo onder de termen ‘goederen’ en ‘diensten’ tevens ‘ training’ begrepen. In geval van strijdigheid tussen de bijzondere bepalingen in dit hoofdstuk “Training” enerzijds en de Algemene Bepalingen (A) en/of bepalingen uit “Diensten” (B) anderzijds, hebben de bepalingen in dit hoofdstuk voorrang.

37 Aanmeiding

37.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient de wederpartij zich voor training schriftelijk aan te melden door middel van het aan Printer Company bv toezenden van een, bij Printer Company bvop te vragen, door de wederpartij volledig ingevuld inschrijfformulier.

37.2 Een aanmelding is pas definitief indien het inschrijfformulier door Printer Company bv is ontvangen en bevestigd aan de wederpartij.

38 Annuleren

38.1 De aanmelding voor training kan door de wederpartij slechts schriftelijk worden   geannuleerd.

38.2 Ingeval van annulering uiterlijk op de dag 2 weken vóór aanvang van de training zal  50% van de overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. ingeval van annulering binnen de daarop volgende periode zal 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. In geval van meerdaagse training is tussentijdse annulering niet mogelijk.

39 Deelnemers

39.1 De wederpartij zal uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de training aan Printer Company bv berichten welke personen zullen deelnemen aan de training.

39.2 De wederpartij is gerechtigd om in plaats van de opgegeven personen, vervangers te sturen, mits een en ander tijdig schriftelijk aan Printer Company bv wordt meegedeeld.

39.3 Printer Company bv is gerechtigd, ongeacht de reden daarvoor, om de training te annuleren, te combineren met een andere training dan wel uit te stellen. Printer Company bv zal de wederpartij daaromtrent vóór aanvang van de training informeren.

40 Verschuiven training

40.1 De wederpartij is gerechtigd om bij Printer Company bv een schriftelijk verzoek in te dienen tot het verschuiven van het tijdstip van de training.

40.2 Indien het hiervoor bedoelde schriftelijk verzoek uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de training door Printer Company bv is ontvangen, is Printer Company bv slechts gerechtigd om bij de wederpartij administratieve kosten in rekening te brengen.

40.3 Indien het hiervoor bedoelde schriftelijk verzoek na de hiervoor vermelde periode bij Printer Company bv wordt ontvangen, zal Printer Company bv wegens de met een dergelijke verschuiving gemoeide kosten een extra vergoeding bij de wederpartij in rekening brengen van 50% van de overeengekomen vergoeding.

41 Prijs Training/Betaling

41.1 Voor de training gelden, behoudens voor zover Printer Company bv en de wederpartij schriftelijk anders overeenkomen, de op het moment van de aanmelding in de prijslijst en/of offerte vermelde prijzen.

41.2 De factuur voor de training dient door de wederpartij te zijn voldaan vóór het einde van de op de factuur vermelde betalingstermijn doch uiterlijk vóór aanvang van de training.

42. Leermiddelen/Inhoud Training

42.1 In verband met de training zal Printer Company bv aan de wederpartij leermiddelen ter beschikking stellen. Deze leermiddelen zullen slechts aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld indien de met de training verband houdende factuur door de wederpartij is voldaan en slechts onder betaling door de wederpartij van de eventuele verzend en administratiekosten.

42.2 Printer Company bv behoudt zich het recht voor om, al dan niet op verzoek van de wederpartij, de inhoud van de training te allen tijde, op welke wijze dan ook, te wijzigen, ongeacht de reden voor die wijzigingen.

D. PROGRAMMATUUR

Naast en in aanvulling op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing indien Printer Company bvin opdracht van de wederpartij programmatuur beheert, ontwikkelt en/of levert en wordt casu quo onder de termen ‘goederen’ , ‘diensten’, ‘detachering’ en ‘training’ tevens ‘programmatuur’ begrepen. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, ongeacht de fysieke locatie van de machine (inclusief doch niet beperkt tot interactieve applicaties). In geval van strijdigheid tussen de bijzondere bepalingen in dit hoofdstuk “Programmatuur” enerzijds en de overige bepalingen anderzijds, hebben de bepalingen in dit hoofdstuk voorrang.

43 Ontwikkeling van programmatuur

Specificaties

43.1 Printer Company bv en de wederpartij zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Printer Company bv zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de wederpartij te verstrekken gegevens en specificaties, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de wederpartij instaat.

43.2 Printer Company bv is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens en specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Broncode

43.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de bron en objectcode onder door Printer Company bv te stellen voorwaarden bij Printer Company bv op kantoor bewaart .

43.4 Het is de wederpartij verboden om de bron en objectcode te verspreiden dan wel op welke wijze dan ook openbaar te maken.

44 Aflevering programmatuur

44.1 Printer Company bv zal de programmatuur aan de wederpartij conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en (laten) installeren, dit laatste slechts indien een door Printer Company bv uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

44.2 Printer Company bv zal de wederpartij vóór de aflevering van de programmatuur in kennis stellen van het tijdstip waarop het voornemens is af te leveren.

45 Testprogrammatuur

45.1 Indien en voor zover Printer Company bv gebruik maakt van testprogrammatuur, geldt het volgende.

45.2 De wederpartij zal, alvorens de door Printer Company bv af te leveren programmatuur geproduceerd en afgeleverd wordt, de door Printer Company bv vervaardigde testprogrammatuur testen en goedkeuren. Printer Company bvzal de wederpartij ervan op de hoogte stellen dat en wanneer de testprogrammatuur getest kan worden. De door de wederpartij gebruikte testapparatuur dient door Printer Company bv goedgekeurd te zijn. De wederpartij dient de goedkeuring van de test programmatuur schriftelijk aan Printer Company bv mede te delen. Indien in de aanbieding dan wel de acceptatie van de aanbieding geen tijd is bepaald voor de hiervoor genoemde test en goedkeuring, dient een en ander binnen 30 dagen na de mededeling van Printer Company bv dat de testprogrammatuur getest kan worden, te zijn geschied. Bij gebreke daarvan is Printer Company bv niet aansprakelijk voor vertragingen in de aflevering. ,

45.3 Indien de opdracht aan Printer Company bv de ontwikkeling van eerdere programmatuur betreft, is Printer Company bv gerechtigd tussentijds te verlangen aan de wederpartij een proefexemplaar ter acceptatie voor te leggen. Printer Company bv is gerechtigd een tussentijdse schriftelijk acceptatie bevestiging te verlangen van de wederpartij voor wat betreft de in het testexemplaar vervatte vorm, concept, inhoud en kwaliteit. Verdere verveelvoudiging van de programmatuur op basis van voornoemd goedgekeurd testexemplaar geschiedt voor rekening van en risico van de wederpartij.

45.4 Printer Company bv staat er niet voor in dat de vervaardigde (test) programmatuur evengoed functioneert op andere apparatuur dan op de gebruikte testapparatuur.

46 Bescherming programmatuur

46.1 Het is Printer Company bv toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Printer Company bv door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

46.2 Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de wederpartij niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Printer Company bv op verzoek van de wederpartij een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen. Behoudens het geval dat Printer Company bv een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stelt, heeft de wederpartij het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, op voorwaarde dat deze reservekopie duidelijk als reservekopie herkenbaar is.

46.3 Indien de wederpartij programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wet als de wederpartij het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Printer Company bv ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de wederpartij Printer Company bv schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Printer Company bv zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de wederpartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de wederpartij eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

47 Gebruiksrecht programmatuur

47.1 Printer Company bv verleent de wederpartij het nietexclusieve gebruiksrecht van de programmatuur. De wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden en te gebruiken.

47.2 De programmatuur mag door de wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor.het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van de wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de periode van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit een overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

47.3 Het nietexclusieve gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te (sub)licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de wederpartij gebruikt. De wederpartij is slechts gerechtigd de programmatuur te wijzigen na schriftelijke toestemming en overeenkomstig de instructies van Printer Company bv. De wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen, zal geen fouten herstellen en zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’).

47.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur onvoorwaardelijk aan Printer Company bv retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de wederpartij van zodanige vernietiging Printer Company bv onverwijld schriftelijk melding maken.

47.5 Printer Company bv is te allen tijde gerechtigd om op de door haar ontwikkelde programmatuur haar naam en/of logo te vermelden.

48 Garantie programmatuur

48.1 Printer Company bv garandeert voor een periode van twee maanden na de afleveringsdatum dat de werking van de programmatuur substantieel in overeenstemming is met de functies zoals expliciet beschreven in de van toepassing zijnde informatie en documentatie. Printer Company bv garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd of dat er op details geen verschillen kunnen ontstaan in de beschrijving van de functionaliteit en de uiteindelijke werking van de betreffende programmatuur.

48.2 Gedurende een periode van twee maanden na de afleveringsdatum, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, twee maanden na de eerste dag na de testperiode ongeacht of de acceptatietest al dan niet is aangevangen en voltooid, zal Printer Company bv naar beste vermogen eventuele fouten voor zover die in redelijkheid niet tijdens de acceptatietesten gevonden hadden kunnen worden, in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Printer Company bv zijn gemeld. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de wederpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Printer Company bv zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Printer Company bv kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de wederpartij of van andere niet aan Printer Company bv toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Printer Company bv wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

48.3 Herstel van fouten zal geschieden op een door Printer Company bv te bepalen locatie. Printer Company bv is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wet programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

48.4 Na afloop van de garantieperiode is Printer Company bv niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke zodanig herstel omvat.

49 Onderhoud programmatuur

49.1 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Printer Company bv geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Printer Company bv zal melden.

49.2 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Printer Company bvbij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Printer Company bvniet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Printer Company bv van de wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Printer Company bvaangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

49.3 Indien de wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van een overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Printer Company bv is aangegaan, kan Printer Company bvdoor de wederpartij niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

E HUUR (LEASE)

Naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (A) uit deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing indien de wederpartij objecten van Printer Company bv(“Objecten”) huurt (lease) en wordt casu quo onder de termen ‘goederen’ en ‘diensten’ tevens ‘lease’ begrepen, In geval van strijdigheid tussen de bijzondere bepalingen in dit hoofdstuk “Lease” enerzijds en de Algemene Bepalingen (A) anderzijds, hebben de bepalingen in dit hoofdstuk voorrang.

50 Eigendom

50.1 De wederpartij verplicht zich om alle stappen en maatregelen te nemen welke noodzakelijk zijn om de eigendomsrechten van Printer Company bv ten aanzien van het desbetreffende Object te handhaven en te beschermen, met dien verstande dat de wederpartij steeds Printer Company bv vooraf volledig zal informeren ter zake van de te nemen stappen en maatregelen. Behoudens voor zover Printer Company bv en de wederpartij uitdrukkelijk anders overeenkomen, blijft de eigendom ten aanzien van (vervangingen van) het Object steeds bij Printer Company bv berusten.

50.2 De wederpartij verplicht zich op het Object plaatjes of andere merktekens aan te brengen of anderszins op duidelijk herkenbare wijze op het Object te vermelden dat het Object eigendom is van Printer Company bv alsmede ervoor zorg te dragen dat die plaatjes, merktekens of andere kentekenen op duidelijk kenbare wijze bevestigd blijven.

50.3 De wederpartij zal Printer Company bv onverwijld en gedetailleerd op de hoogte stellen en zulks te bevestigen bij aangetekende brief indien en zodra:

a) Een derde aanspraken doet gelden op het Object of enig onderdeel daarvan, hieronder begrepen het leggen van beslag;

b) Het Object of enig onderdeel verloren is gegaan of beschadigd;

c) Het Object op enigerlei wijze betrokken is bij een ongeval ten gevolge waarvan enigerlei schade aan personen of goederen wordt veroorzaakt; of

  1. Het Object wordt verplaatst onder vermelding van, de nieuwe plaats waar het Object  wordt gebruikt. Bovendien verplicht de wederpartij zich om Printer Company bvonmiddellijk en volledig schriftelijk op de hoogte te stellen van gebeurtenissen die substantieel nadeel (kunnen) veroorzaken aan de onderneming van de wederpartij.

51 Gebruik/Onderhoud

51.1 De wederpartij erkent dat hij het Object zonder hulp van Printer Company bv heeft uitgezocht en verplicht zich om het Object op de leveringsdatum direct en volledig te inspecteren. Printer Company bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de functionaliteit van het gebruik van het Object of onderdelen daarvan en sluit alle schade in dat verband uit.

51.2 De wederpartij zal het Object of onderdelen daarvan in perfecte staat houden, gebruiken en onderhouden en zal handelen overeenkomstig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften van Printer Company bv, haar toeleveranciers casu quo overheidsinstellingen. De wederpartij zal zich gedragen als goed huisvader. Kosten voortvloeiend uit en samenhangend met gebruik en onderhoud van het Object komen voor rekening van de wederpartij.

51.3 Ten aanzien van onderhoud van het Object zullen de wederpartij en Printer Company bv voor de periode van de lease een nader overeen te komen onderhoudsovereenkomst sluiten.

51.4 De wederpartij zal het Object op dusdanige wijze in stand houden dat het Object in de staat blijft als waarin het Object verkeerde bij aanvang van de lease, met uitzondering van normale slijtage voortvloeiend uit het normale gebruik van het Object. Indien en voor zover daartoe herstel of vervanging van het Object noodzakelijk is, zal de wederpartij dit slechts doen na daartoe van Printer Company bv uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen. De kosten van een dergelijk herstel of vervanging komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

51.5 Printer Company bvis te allen tijde gerechtigd om, ongeacht de reden daarvoor en ongeacht waar het Object zich bevindt, het Object te (laten) inspecteren. De wederpartij zal daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen.

51.6 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de wederpartij:

a)   Het Object te allen tijde onder zijn macht houden;

b) Nalaten om op welke wijze dan ook enige handeling te verrichten welke er toe leidt c.q.   zou kunnen leiden dat respectievelijk adequate maatregelen nemen om te voorkomen dat, het Object dusdanig wordt verbonden met voorwerpen van de wederpartij of derden waardoor het Object haar zelfstandigheid verliest c.q. zou kunnen verliezen.

c) Niet de eigendom van het Object aan derden overdragen;

d) Het Object niet verwijderen van de plaats waar het Object is geplaatst;

e), Het Object niet verhuren c.q. onderverhuren;

f) Het Object niet op welke wijze dan ook bezwaren of op een andere wijze beperkte   rechten daarop vestigen; en

g) Het Object vrijhouden van beslagen c.q. andere bezwaringen van welk aard dan ook.

52 Prijs en betaling

52.1 De termijnen voor lease worden netto voldaan door de wederpartij aan Printer Company bv. Alle rechten, belastingen en andere kosten in verband met de lease van het Object komen voor rekening van de wederpartij.

52.2 Alle betalingen door de wederpartij aan derden verschuldigd voortvloeiend uit of samenhangend met de lease van het Object, worden steeds rechtstreeks door de wederpartij aan de desbetreffende derden voldaan.

53 Aansprakelijkheid en verzekering

53.1 Vanaf aanvang van de lease tot en met teruggave van het Object door de wederpartij aan Printer Company bv of een door Printer Company bv aangewezen derde, is de wederpartij aansprakelijk jegens Printer Company bv voor alle schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of samenhangend met het verlies, of het teloor gaan van het Object of anderszins in verband met het Object veroorzaakt, waaronder tevens doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, ongemak of schade wegens winstderving, schade door derden of personen werkzaam ten behoeve van de wederpartij. Inzake schade voortvloeiend uit of samenhangend met een gebrek van (enig onderdeel van) het Object, zal, indien en voor zover van toepassing, de wederpartij zich rechtstreeks wenden tot de producent van het Object c.q. onderdeel van het Object. Ten aanzien van schade c.q. teloorgang van het Object, zal de wederpartij zich adequaat verzekeren.

53.2 De wederpartij vrijwaart Printer Company bv tegen alle aanspraken van derden welke zijn veroorzaakt door of in verband met het Object. Indien Printer Company bv, ongeacht de reden daarvoor, enige betaling aan derden verricht, die door de wederpartij is verschuldigd, zal de wederpartij deze betaling op eerste verzoek van Printer Company bv onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Printer Company bv vergoeden. De wederpartij zal zich in dat verband adequaat verzekeren.

53.3 De wederpartij vrijwaart Printer Company bv tegen alle aanspraken (inclusief doch niet beperkt tot gerechtelijke kosten, rechtsbijstand) met betrekking tot het beschikbaar stellen, verwijderen, gebruiken, de toestand of de opslag van (een onderdeel van) het Object voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst.

53.4 Indien en zodra het Object teloor gaat of schade aan het Object ontstaat, zal de wederpartij Printer Company bv schriftelijk en volledig van het verlies c.q. de schade en de oorzaak daarvan op de hoogte stellen.

53.5 Indien het Object teloor is gegaan, eindigt de desbetreffende overeenkomst slechts nadat alle hierna genoemde bedragen volledig door de wederpartij aan Printer Company bv zijn voldaan. Bij teloorgang van het Object is de wederpartij verplicht om Printer Company bv op eerste verzoek van Printer Company bv onherroepelijk en onvoorwaardelijk de volgende bedragen te vergoeden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist:

a) De contante waarde van alle over de resterende looptijd van de lease verschuldigde leasetermijnen, in verband waarmee een gedeelte van een maand als één gehele maand zal worden berekend en de wettelijke rente als rekenrente zal worden gehanteerd; en

b) De nieuwwaarde van het Object. Tevens verplicht de wederpartij zich om (de vordering op de verzekeringsmaatschappij aangaande) de mogelijk uit te keren verzekeringspenningen ter zake van het Object aan Printer Company bv stil te verpanden.

53.6 Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door de, wederpartij in verband met de lease, verleent de wederpartij aan Printer Company bv een onherroepelijke volmacht om, inzake de hiervoor vermelde verzekeringen in de plaats te treden ten aanzien van alle rechten en verplichtingen van de wederpartij ten aanzien van die verzekeringen. Printer Company bv zal in de desbetreffende polissen als medeverzekerde worden vemeld. in de verzekeringspolissen zal worden bepaald dat alle uit deze polissen voortvloeiende uitkeringen aan Printer Company bv worden verricht, indien en voor zover de wederpartij de aan het Object ontstane schade niet anderszins voorafgaand aan bedoelde uitkeringen tot genoegen van Printer Company bv voor eigen rekening het verlies van of de schade aan het Object heeft hersteld. Indien en voor zover Printer Company bvschade lijdt of mocht lijden als gevolg van het niet of niet adequaat verzekerd zijn van het Object, zal de wederpartij Printer Company bvop eerste verzoek onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig schadeloos stellen voor de alsdan door Printer Company bvgeleden schade.

54 Duur

54.1 In geval de periode waarvoor de lease is aangegaan, is verstreken op andere wijze dan hierna in dit artikel bedoeld, verplicht de wederpartij zich om het Object op een door Printer Company bv aan te geven plaats aan Printer Company bv beschikbaar te stellen binnen 10 dagen na af loop van die periode, in dezelfde staat waarin het Object zich bevond bij aanvang van de lease, met uitzondering van de normale slijtage voortvloeiend uit het normale gebruik van het Object, op straffe van verbeurte van een boete van Euro 500 (vijfhonderd Euro’s) voor iedere dag dat de wederpartij in gebreke blijft met teruggave van het Object.

54.2 In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 20 is Printer Company bv dan wel door Printer Company bv ingeschakelde derden gerechtigd om de gebouwen en terreinen alwaar het Object zich bevindt, te betreden en het Object mee te menen, in verband waarmee de wederpartij alle noodzakelijke medewerking zal verlenen en zonder dat Printer Company bvvoor schade veroorzaakt door het onder zijn macht brengen als zodanig aansprakelijk zal kunnen worden gesteld.

54.3 In geval van tussentijdse beëindiging als hiervoor bedoeld, zal de wederpartij alle door Printer Company bv geleden c.q. te lijden schade vergoeden, inclusief doch niet beperkt tot de schade als bedoeld in artikel 50 en in dat verband gemaakte kosten van terugname, vervoer, opslag, reparaties, onderhoud, verzekeringen en gerechtelijke kosten.

54.4 Slechts indien en voor zover uitdrukkelijk tussen Printer Company bv en de wederpartij overeengekomen, is de wederpartij gerechtigd om een overeenkomst tot lease te verlengen.